Отинійська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Отинійської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

Дата: 11.05.2021 20:23
Кількість переглядів: 342

1) Замовник:

Отинійська селищна рада Коломийського району Івано-Франківської області, поштова адреса: 

78223, вул. Шевченка, 2, смт. Отинія, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., тел. (03433) 6-25-56, 6-22-85, е-mail: оtynya@ukr.net.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма охорони навколишнього природного середовища Отинійської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) є документом державного планування, що розробляється і затверджується рішенням сесії селищної ради та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Беручи до уваги стратегічні цілі та завдання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», а також Стратегію розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затверджену рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020 «Про затвердження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки» та Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затверджену рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року» (зі змінами), основною ціллю Програми є вирішення екологічних проблем Отинійської селищної територіальної громади, стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища, гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в громаді шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, збереження об’єктів природно-заповідного фонду, підвищення рівня екологічної культури населення, підвищення ефективності реалізації місцевої екологічної політики.

3) Дані про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у відповідності до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 (із змінами). Заходи Програми включають види планованої діяльності та роботи, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Досягнення екологічної безпеки на території громади планується забезпечувати за рахунок впровадження природоохоронних заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, покращення стану атмосферного повітря, збереження природно-заповідного фонду, поводження з побутовими відходами, охорони і раціонального використання земель, підвищення рівня екологічної освіти населення та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.

4) Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Досягнення екологічної безпеки в громаді забезпечується за рахунок впровадження природоохоронних заходів наступними шляхами:

створення умов для поліпшення стану довкілля;

покращення управління відходами;

розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря;

популяризації охорони навколишнього природного середовища серед населення та підростаючого покоління;

посилення привабливості території громади за рахунок дотримання природоохоронного та санітарного законодавства і збільшення відсотку озеленення;

сприяння на місцевому рівні процесам наближення до Європейських стандартів.

б) для територій з природоохоронним статусом

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, розвитку природно-заповідного фонду та збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття.

В рамках виконання Програми передбачено заходи з озеленення територій населених пунктів та об’єктів природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Беручи до уваги географічне розташування Отинійської селищної територіальної громади, можливість транскордонного впливу від реалізації заходів Програми відсутня.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1: «Виконання Програми» – реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, спрямована на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального використання природних ресурсів і базується на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Альтернатива 2: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Відсутність системного підходу, закріпленого в Програмі, до наявних екологічних питань загальмує їх вирішення. Крім того, не забезпечуватиметься досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Несхвалення документа державного планування унеможливить виконання природоохоронних заходів.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись методи, які передбачають:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

моніторинг впливу впровадження заходів Програми на стан довкілля.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, із дотриманням вимог чинного природоохоронного та санітарно-епідеміологічного законодавства сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища громади та мінімізує негативні наслідки, а саме: забруднення водних джерел, атмосферного повітря, земель, незадовільний стан зелених зон та природно-заповідних територій, негативний вплив господарської діяльності на довкілля та безвідповідальне ставлення населення до збереження природи, знищення природоохоронних об’єктів, наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

Передбачається виконання наступних заходів:

1. Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод у Ліснохлібичинському ліцеї в с. Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області.

2. Придбання спецтехніки для збору та перевезення побутових відходів на території Отинійської селищної ради територіальної громади Івано-Франківської області.

3. Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі опорного закладу освіти «Отинійський ліцей» Отинійської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області (коригування).

4. Реконструкція каналізаційної мережі Виноградського ліцею по вул. Українська, 17 села Виноград Отинійської селищної ради Івано-Франківської області.

5. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Бобрівка в с. Голосків Отинійської територіальної громади Івано-Франківської області.

6. Заходи з озеленення населених пунктів Отинійської територіальної громади, у тому числі придбання саджанців багаторічних зелених насаджень віком більше року.

7. Проведення інформаційно-освітніх заходів щодо популяризації екологічних знань, пропаганди охорони навколишнього природного середовища, екологічної освіти та виховання населення.

8. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики: інформаційних буклетів, постерів, брошур з еколого-натуралістичного напрямку, пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

9.Утримання об'єктів природно-заповідного фонду

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку складатиметься згідно вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати Отинійській селищній раді Коломийського району Івано-Франківської області (поштова адреса: 78223,  вул. Шевченка, 2, смт. Отинія, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.,
тел. (03433) 6-25-56, 6-22-85, е-mail: оtynya@ukr.net) у строки визначені вимогами частини п’ятої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора