Отинійська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Вакцинація на часі попри війну. Чому це важливо?

Дата: 09.12.2022 10:08
Кількість переглядів: 135

Вакцинація на часі попри війну. Чому це важливо?

                                                        Фото без опису

   В Ук­ра­їну прий­шла зи­ма, а ра­зом з нею по­чав­ся се­зон гос­трих рес­пі­ра­тор­них ін­фекцій. На­дій­ним спо­со­бом за­хис­ти­ти­ся від хво­ро­би та важ­ко­го її пе­ре­бі­гу є вак­ци­на­ція. Йдеть­ся не тіль­ки про грип та ко­ро­на­ві­рус, а й ін­ші ін­фекцій­ні хво­ро­би від яких слід ще­пи­тись ді­тям і дорослим.Тра­ди­цій­но Ук­ра­їна має до­сить низь­кі по­каз­ни­ки вак­ци­на­ції і пов­но­мас­штаб­на вій­на тіль­ки по­гір­ши­ла ре­зуль­тат. Че­рез бойові дії охоп­лення вак­ци­на­ці­єю мен­ші, ук­ра­їн­ці не дот­ри­му­ють­ся мас­ко­во­го ре­жи­му, то­му ри­зи­ки зах­во­рю­ва­нос­ті на ін­фекцій­ні хво­ро­би знач­но зрос­та­ють.

  Біль­шість важ­ли­вих щеп­лень роб­лять у ди­тинс­тві, але до­рос­лим теж не слід за­бу­ва­ти про вак­ци­на­цію. Так, в до­рос­ло­му ві­ці щеп­лення від диф­те­рії й прав­ця пот­рібно пов­то­рю­ва­ти кож­ні де­сять ро­ків. Та­кож вар­то звер­ну­ти ува­гу на вак­ци­на­цію від пнев­мо­ко­ка, гри­пу, ге­па­ти­ту В, і звіс­но, про­ти COVID-19.

   Че­рез пов­но­мас­штаб­ну вій­ну ук­ра­їн­ці де­що за­бу­ли про ко­ро­на­ві­рус, але лі­ка­рі на­по­ля­га­ють — заг­ро­за зах­во­рі­ти ні­ку­ди не зник­ла. Усім до­рос­лим вар­то от­ри­ма­ти за­хист від COVID-19. Як­що є мож­ли­вість без­печно діс­та­ти­ся до міс­ця, де роб­лять щеп­лення від COVID, від­кла­да­ти не вар­то.

   Вак­ци­на­ція від гри­пу не вхо­дить до Ка­лен­да­ря щеп­лень і не є обов’яз­ко­вою, але рекомендовано  не нех­ту­ва­ти до­дат­ко­вим за­хис­том.  Щеп­лення від гри­пу є без­коштов­ним для груп ри­зи­ку: ме­ди­ків, ва­гіт­них, лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, Реш­та ук­ра­їн­ців за ба­жан­ня мо­же ку­пи­ти вак­ци­ну від гри­пу са­мос­тій­но. В ап­те­ках мож­на знай­ти пре­па­ра­ти Жді­сі Флю (Пів­денна Ко­рея) та Вак­сігрип Тет­ра (Фран­ція).

  В Ук­ра­їні пе­рі­одич­но від­бу­ва­ють­ся спа­ла­хи ко­ру, ос­танній був за­фік­со­ва­ний два ро­ки то­му, Важ­ли­во зна­ти, що до­рос­лі, так са­мо як і ді­ти, мо­жуть зах­во­рі­ти на кір, що має тяж­кий пе­ре­біг і час­то пот­ре­бує гос­пі­та­лі­за­ції.  Як­що є сум­ні­ви, чи хво­рі­ли ви в ди­тинс­тві на кір, або чи бу­ли вак­ци­но­ва­ні від ко­ру, вар­то зро­би­ти щеп­лення при­най­мні од­ні­єю до­зою вак­ци­ни. За­галь­на схе­ма іму­ні­за­ції пе­ред­ба­чає вве­ден­ня двох доз вак­ци­ни від ко­ру, па­ро­ти­ту та крас­ну­хи із мі­ні­маль­ним ін­терва­лом 28 днів.

   Та­кож усім до­рос­лим ре­ко­мен­ду­ю пе­ре­ві­ри­ти, ко­ли бу­ло ос­таннє щеп­лення від диф­те­рії і прав­ця. Ре­вак­ци­на­ція від­бу­ва­єть­ся кож­ні 10 ро­ків — уп­ро­довж всього жит­тя. Щеп­лення до­рос­лим роб­лять вак­ци­ною зі змен­ше­ним вміс­том ан­ти­ге­ну АДП-М, що за­ку­по­ву­єть­ся дер­жа­вою і на­да­єть­ся бе­зоп­латно. За щеп­ленням мож­на звер­ну­ти­ся до сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря або у най­ближ­чий ме­дич­ний заклад. На­го­ло­шу­ю, що в умо­вах скуп­чення і пе­ре­мі­щен­ня ве­ли­кої кіль­кос­ті лю­дей зрос­тає ри­зик роз­повсюд­ження не­без­печних ін­фекцій, включ­но з диф­те­рі­єю. В умо­вах вій­ни ри­зик от­ри­ма­ти трав­ми збіль­шу­єть­ся: зрос­тає заг­ро­за прав­цю, який пе­ре­да­єть­ся при пот­раплян­ні до ра­ни заб­рудне­но­го ґрун­ту, че­рез трав­му­ван­ня гос­три­ми пред­ме­та­ми або улам­ка­ми.

Олексій Косько, завідувач відділення епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора